.

NATJEČAJ: Obdanište "Travnik" zapošljava odgajatelje, spremačicu, kuhara i medicinsku sestru

02 Lipanj 2022

Raspisan je natječaj u JU obdanište Travnik koji prenosimo u cijelosti.

KONKURS

Za upražnjena radna mjesta na određeno vrijeme

Odgajatelj (2 izvršitelja) na određeno vrijeme s početkom od 01.07.2022. godine do 30.06.2023. godine,
Njegovatelj/medicinska sestra (1 izvršitelj), na određeno vrijeme s početkom od 01.07.2022. godine do 30.06.2023. godine,,
Kuhar (1 izvršitelj), na određeno vrijeme s početkom od 01.07.2022. godine do 30.06.2023. godine,
Spremačica (1 izvršitelj) na određeno vrijeme s početkom od 01.07.2022. godine do 31.12.2022. godine,

Uz potpisanu prijavu na Konkurs s kraćom biografijom, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta propisanih Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju:

Opći uvjeti (za pozicije 1, 2, 3 i 4):

Uvjerenje o državljanstvu
Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
Izvod iz matične knjige rođenih
Ljekarsko uvjerenje (dostavlja se po izvršenom izboru kandidata, a prije stupanja na posao)
Posebni uvjeti za poziciju br. 1. (odgajatelj):

 VSS, ili završen I. ili II. ciklus po bolonjskom sistemu (240 ili 300 ECTS) smjer: predškolski odgoj i obrazovanje (dokaz o završenom stepenu obrazovanja –diploma)
Položen stručni ispit (uvjerenje o položenom stručnom ispitu)

Opis poslova za poziciju br.1:

 odgajatelj je dužan savjesno i marljivo obavljati poslove radnog mjesta za koji je sklopljen ugovor;
štiti interese ustanove, dostojanstvo struke, prava svakog djeteta i u svakoj prilici se pridržava etičkog kodeksa koji sadrži načela profesionalne etike i visok nivo odgovornosti, kao i pridržavanje organizacije rada u vrtiću propisane zakonom i podzakonskim aktima ustanove;
obavlja odgojno-obrazovni rad s djecom ranog i predškolskog uzrasta kroz realizaciju plana Cjelovitog razvojnog programa;
rad djece prati prema dječijim ishodima učenja i tematskom planiranju sadržaja u skladu sa uzrasnim karakteristikama odgojne grupe i interesovanju djece i permanentno se stručno usavršava;
učestvuje u radu komisije za prijem djece u programe koje realizira JU obdanište “Travnik”
izrada globalnih i operativnih planova rada za odgojnu grupu (godišnji, mjesečni i sedmični planovi);
prati potrebe za nabavkom didaktičkih materijala i opreme u odgojno-obrazovnom radu s djecom;
pripremanje za odgojno-obrazovni rad, koja obuhvata dnevno planiranje i strukturiranje radnog ambijenta, u skladu sa tematskim i programskim ciljevima;
primjenjuje savremene metode i oblike rada;
prati dječiji razvoj kroz aspekte dječijeg razvoja (tjelesni i zdravstveni razvoj, kognitivni, socijalno-emocionalni, razvoj govora i ostala područja kreativnog izražavanja djeteta, uz inicijalno i finalno praćenje dječijih ishoda učenja konkretne odgojne grupe;
estetsko i pedagoško oblikovanje prostorija u cilju podsticanja dječjih aktivnosti;
vodi brigu o djeci u svojoj odgojnoj grupi i u tom cilju obavlja sve poslove vezane za dnevni ritam života i rada odgojne grupe;
daje podatke pedagogu-psihologu za karton o razvoju djeteta;
kontinuirano se stručno usavršava i jača svoj profesionalni razvoj u odgojno-obrazovnom radu;
vodi redovno i uredno potrebnu pedagošku dokumentaciju i personalnu dokumentaciju djece odgojne grupe,
prilikom uočavanja o pojavi dječijih razvojnih odstupanja prilikom opservacije djeteta, istu prijavljuje pedagogu-psihologu, ili drugom stručnom licu u ustanovi;
radi sa djecom sa posebnim potrebama;
organizuje svečanosti, izložbe likovnih radova i brine se o estetskom uređenju prostora gdje djeca borave;
sarađuje sa roditeljima, pedagogom-psihologom, stručnim saradnicima, koordinatorima, te sarađuje sa lokalnom zajednicom i ostalim odgojno-obrazovnim ustanovama;
rad u okviru društvene i kulturne djelatnosti Ustanove i vrtića;
prisustvuje seminarima te se uključuje u rad na projektima, usavršava svoja znanja i vještine,
rad sa pripravnikom (mentorski rad)
uvođenje inovacija, savremenih oblika i metoda
priprema i održava roditeljske sastanke, organizuje različite forme realizacije i uspješno ostvaruje kvalitetnu komunikaciju s roditeljima;
učestvuje i redovno prisustvuje u radu stručnih organa (Stručni aktiv, Vijeće odgajatelja);
vrši kontrolu i praćenje naplate usluga boravka djece u svojoj odgojnoj grupi i primarnu kontrolu ispravnosti dostavljenih uplatnica;
odgovara za inventar, igračke, didaktički materijal u svojoj skupini i ostala sredstva za koja je zadužen te i pridržava se organizacije rada.
radi i druge poslove po nalogu direktora.

Za navedeno radno mjesto propisana je 40 satna radna sedmica uz rad u smjenama

 Posebni uvjeti za poziciju br.2 (njegovatelj/medicinska sestra)

IV stupanj stručne spreme (medicinska škola – opći ili pedijatrijski smjer) ili VSS (zdravstveni smjer/diplomirani medicinski tehničar) – dokaz o završenom stepenu obrazovanja – diploma
Položen stručni ispit (uvjerenje o položenom stručnom ispitu)

OPIS POSLOVA:

medicinska sestra je dužna savjesno i marljivo obavljati poslove radnog mjesta za koji je sklopljen ugovor;
štiti interese ustanove, dostojanstvo struke, prava svakog djeteta i u svakoj prilici se pridržava etičkog kodeksa koji sadrži načela profesionalne etike i visok nivo odgovornosti, kao i pridržavanje organizacije rada u vrtiću propisane zakonom i podzakonskim aktima ustanove;
odgovara za sigurnost djece za vrijeme boravka u grupama ranog uzrasta;.
brine se o zdravlju djece;
mora poznavati razvojne karakteristike i mogućnosti djeteta u određenom uzrastu, njegova interesovanja, potrebe i
adekvatno odgovoriti na njih u datoj situaciji;
-unapređenje njege, briga za tjelesni razvoj i zdravlje djece, briga o pravilnom odvijanju dnevnih aktivnosti, praćenje pravilne organizacije rada s djecom s obzirom na klimatske i stvarne uvjete, briga o osiguranju kontinuirane njege i odgoja;
obavlja prijem djece, priprema djecu za doručak, ručak, užinu, hrani djecu, organizira odgojni rad u grupi od 6 mjeseci do 3 godine, odnosno cjelodnevni boravak djece;
vodi brigu o zdravstvenom stanju i njezi djece, boravi kod djece za vrijeme popodnevnog odmora, pruža u slučaju potrebe prvu pomoć djetetu;
vodi pismenu dnevnu pripremu, pedagošku dokumentaciju te izrađuje mjesečne, sedmične i dnevne planove rada;
sudjeluje u radu Stručnog vijeća, Stručnih aktiva
obavezna je individualno i kolektivno stručno se usavršavati;
brine se o estetskom uređenju prostora gdje borave djeca ranog uzrasta (od 6 mjeseci do 3 godine);
sarađuje sa roditeljima, pedagogom-psihologom, stručnim saradnicima
putem različitih formi realizacije saradnje s roditeljima pruža naučne, objavljene pisane informacije roditeljima o razvojnim potrebama djece od 6 mjeseci do 3 godine života, zdravstveno-preventivnoj zaštiti, pravilnoj ishrani, dječijim bolestima, virusnim oboljenjima i sl.;
sudjeluje u javnim svečanostima;
odgovara za inventar, igračke, didaktički materijal u svojoj skupini i ostala sredstva za koja je zadužen, za pravovremeno i kvalitetno obavljanje poslova predviđenih ovim opisom;
brine o higijenskim uslovima prostorija objekta;
sarađuje sa roditeljima djece, te priprema i održava roditeljske sastanke;
vodi propisanu dokumentaciju;
prijavljuje slučajeve zaraznih oboljenja i sprovodi naložene mjere zaštite, izolacija djece kliconoša i prostora po nalogu ljekara;
vodi računa o higijeni djece kod uzimanja obroka;
sprovodi i podstiče igre i aktivnosti za podsticanje razvoja svih aspekata djetetove ličnosti i to: igre i aktivnosti za socijalnoemocionalni razvoj, senzorno-perceptivne igre i aktivnosti, igre i aktivnosti za razvoj krupne motorike, grafičko-likovne aktivnosti, igre i aktivnosti za razvoj govora i komunikacije, saznajne aktivnosti i igre i muzičko-ritmičke igre i aktivnosti;
radi i druge poslove po nalogu direktora
dužna je savjesno i marljivo obavljati poslove svog radnog mjesta za koje je sklopio ugovor o radu, usavršavati svoja znanja i vještine, štititi interese JU i pridržavati se organizacije rada.

.Za navedeno radno mjesto propisana je 40 satna radna sedmica uz rad u smjenama.

 Posebni uvjeti za poziciju br. 3. (kuhar):

 III stupanj stručne spreme SSS, smjer: ugostitelj – kuhar (dokaz o završenom stupnju obrazovanja
radno iskustvo: 1 godina (dokaz o radnom iskustvu u struci)

 OPIS POSLOVA:

organizuje rad kuhinje;
učestvuje u izradi jelovnika (dnevnog i mjesečnog);
iskazuje potrebe namirnica za potrebe kuhinje prema uslovima usvojenog jelovnika;
priprema i vrši kontrolu pripremanja jela, prema jelovniku i odgovoran je za kvalitet;
brine o racionalnom korištenju namirnica;
vrši podjelu obroka korisnicima;
vodi brigu o pravilnom korištenju i čuvanju uređaja i opreme u kuhinji;
odgovoran je za higijenske uslove prostora i inventara u kuhinji;
vodi evidenciju o sanitarnim pregledima osoblja, i brine o izvršenim pregledima
vođenje evidencije o spremljenim dnevnim obrocima i pruženim uslugama i materijalnom zaduženju;
odgovora da pripremanje hrane bude u skladu sa pripremljenim jelovnicima usklađenim sa normativima za ishranu djece predškolskog uzrasta;
obezbjeđenje sanitarnih i drugih uslova za spravljanje obroka, obezbjeđenje sanitarnih uslova za prostorije za ishranu djece;
striktno provođenje propisa u vezi čuvanja i rukovanja prehrambenim artiklima i kuhinjskim inventarom;
svakodnevno uzima i odlaže uzorke hrane radi mikrobiološke analize u skladu sa zakonskim propisima;
primjena mjera ekonomičnijeg i racionalnijeg načina proizvodnje obroka;
održavanje higijene radnog prostora i osoblja korištenjem materijala za čišćenje i dezinfekciju
obezbjeđenje sistematskog pregleda zaposlenika prema zakonskim propisima, vođenje evidencije o reklamacijama i drugo;
radi i druge poslove po nalogu direktora i neposrednog rukovodioca;
odgovara za tačno i ažurno obavljanje radnih zadataka;
za svoj rad odgovoran je direktoru;
odgovoran je za ažurno vođenje evidencije implementacije HACCP standard;
odgovoran je za zakonito i pravilno izvršavanje poslova iz opisa poslova radnog mjesta i za svoj rad odgovara direktoru Ustanove;
dužan je savjesno i marljivo obavljati poslove svog radnog mjesta za koje je sklopio ugovor o radu, usavršavati svoja znanja i vještine, štititi interese JU i pridržavati se organizacije rada.
.Za navedeno radno mjesto propisana je 40 satna radna sedmica s radnim vremenom od 06.30 do 15.00h.

 Posebni uvjeti za poziciju br. 4 (spremačica)

NK radnik (dokaz o završenom stepenu obrazovanja)
radno iskustvo: sa ili bez iskustva

OPIS POSLOVA:

otvaranje objekta i provjetravanje prostorija
pranje i dezinfekcija sanitarnih čvorova
čišćenje grupnih soba, hodnika, terasa i vanjskog prostora
pranje prozora
svakodnevno usisavanje i brisanje prašine sa namještaja
postavljanje i podizanje ležaljki
priprema stolova i stolica za obrok
redovno pranje i presvlačenje posteljine
održavanje cvijeća
neplanirani poslovi i poslovi po nalogu direktora

Za navedeno radno mjesto propisana je 40 satna radna sedmica s radnim vremenom od 08.00 do 16.30h.

Sva priložena dokumentacija treba biti original ili ovjerena kopija (od nadležnog organa za ovjeru).

Sva navedena radna mjesta obavljaju se u Centralnoj zgradi obdaništa Travnik.

Prednost pri prijemu imaju osobe koje su to pravo stekle u skladu sa Zakonom, uz dostavljanje dokaza.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji budu zadovoljili Opće i posebne uvjete Konkursa, biće pozvani na testiranje i intervju (pozicije 1, 2 i 3), odnosno intervju (pozicija 4) u prostorijama Obdaništa.

Dodatne informacije mogu se dobiti na web stranici Obdaništa www.obdanistetravnik.edu.ba, kod direktora JU obdanište Travnik ili putem maila Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Prijave s potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj koverti dostaviti lično ili poštom u JU Obdanište –Travnik- na adresu:

JU Obdanište –Travnik-

Lukačka bb

72270 Travnik, s naznakom PRIJAVA NA KONKURS (za poziciju 1, 2, 3 ili 4) -ne otvaraj-

Rezultati konkursa biće objavljeni na oglasnoj ploči Obdaništa “Travnik” i web stranici JU obdanište Travnik www.obdanistetravnik.edu.ba.

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa