.

OPĆINA TRAVNIK: Javni poziv za dodjelu sredstava za poticaj razvoja poduzetništva i obrta

29 Rujan 2020

Općina Travnik objavila je Javni poziv za dodjelu sredstava iz Proračuna Općine Travnik - subvencije za poticajj razvoja poduzetništva i obrta za 2020 godinu.

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava od strane privrednih subjekata s područja Općine Travnik u cilju odabira korisnika poticajnih grant sredstava za subvencioniranje (refundiranje dijela troškova ) dijela doprinosa za plaće zaposlenih u privrednim subjektima koji se bave linijskim i vanlinijskim prijevozom putnika te privrednim subjektima iz oblasti turizma (hotelijeri i turističke agencije). Sredstva su namijenjena za ublažavanje posljedica uzrokovanih Covid 19.

Korisnici sredstava
Korisnici sredstava su privredni subjekti koji se bave linijskim i vanlinijskim prijevozom te privrednim subjektima iz oblasti turizma (hotelijeri i turističke agencije).

Raspoloživi iznos sredstava
Raspoloživi iznos za ovu namjenu je 50.000,00 KM.

Način utroška sredstava

Sredstva planirana za ovu namjenu utrošit će se srazmjerno broju uposlenih kod privrednih subjekata iz navedenih djelatnosti ,a koji zadovolje uvjete definirane ovim pozivom.

Potrebna dokumentacija

Svi podnosioci prijava obavezni su dostaviti potpunu traženu dokumentaciju. Prijave koje ne sadrže svu potrebnu dokumentaciju iz ovog poziva će biti odbačene bez obaveze daljnjeg razmatranja.

Uz popunjeni prijavni obrazac obavezno se prilaže sljedeća dokumentacija;

Rješenje o registraciji ,odnosno osnivanju djelatnosti izdato od nadležnog organa
Uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda zaključno sa 20.06.2020. ili Sporazum o izmirenju obaveza
Dokaz o broju zaposlenih
Dokaz da nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije privrednog subjekta
Dostavljena dokumentacija mora biti original ili ovjerena kopija

Isplata poticajnih sredstava
Isplata poticajnih sredstava vršit će se nakon potpisivanja ugovora između Općine Travnik i odabranih korisnika sredstava i dostavljanja broja transakcijskog računa od strane korisnika sredstava.

Odabir korisnika sredstava
Odabir korisnika sredstava vršit će Komisija koju će imenovati Načelnik Općine Travnik

Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave Javnog poziva na web stranici Općine Travnik

Prijave primljene nakon isteka roka neće biti uzete u razmatranje.

Mjesto i način podnošenja prijava

Tekst Javnog poziva i prijavni obrazac može se preuzeti na web stranici Općine Travnik www.opcinatravnik.com.ba

Prijave se podnose u zatvorenoj kuverti direktno na protokol Općine Travnik ili preporučeno putem pošte na adresu :Općina Travnik Konatur bb s naznakom „Ne otvarati prijava na Javni poziv Subvencije za poticaj razvoja i poduzetništva u 2020 godini “

Ostale odredbe

Dostavljena dokumentacija se ne vraća podnosiocu prijave a sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona broj: 511 277 lokal 253 kontakt osoba Elma Pružan stručni savjetnik za privredu.

Prijavni obraz i puni tekst Poziva možete preuzeti OVDJE

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa